Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2021
Yenilənmə tarixi:   22.07.2021
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:153194.69159703.73
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait25620.5931817.61
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları11602.3813586.60
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər02908.89
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər4935.104558.50
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər122863.34112616.33
1.5.1 a) istehlak kreditləri7910.237496.05
1.5.2 b) biznes kreditləri71343.1964017.29
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri43609.9241102.99
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat18065.4214626.81
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)104797.9297989.52
1.6 Əmlak və avadanlıqlar3234.495661.80
1.7 Qeyri-maddi aktivlər282.48304.60
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri45.0945.09
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat226.19148.33
1.10 Digər aktivlər2902.832979.44
2Öhdəliklər:85763.4688556.13
2.1 Depozitlər39845.7144028.10
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri33212.1635575.37
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri6633.548452.72
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər44090.7643567.41
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri85.7983.43
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər1741.20877.19
3Kapital:67431.2371147.60
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət15312.5619241.12
3.4 Ümumi ehtiyatlar:2118.671906.48
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1746.921669.38
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar371.76237.10
4Cəmi öhdəliklər və kapital153194.69159703.73