Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2021
Yenilənmə tarixi:   22.10.2021
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:157197.87159703.73
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait36926.7631817.61
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları10887.8013586.60
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər02908.89
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər4905.004558.50
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər117073.11112616.33
1.5.1 a) istehlak kreditləri3605.047496.05
1.5.2 b) biznes kreditləri70382.0964017.29
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri43085.9841102.99
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat18388.8814626.81
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)98684.2397989.52
1.6 Əmlak və avadanlıqlar3253.455661.80
1.7 Qeyri-maddi aktivlər271.23304.60
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri45.0945.09
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat219.83148.33
1.10 Digər aktivlər2444.142979.44
2Öhdəliklər:88966.4288556.13
2.1 Depozitlər43476.4544028.10
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri36331.1235575.37
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri7145.338452.72
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər44508.3043567.41
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri87.4783.43
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər894.21877.19
3Kapital:68231.4571147.60
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət16442.9919241.12
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1788.461906.48
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1477.091669.38
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar311.37237.10
4Cəmi öhdəliklər və kapital157197.87159703.73