Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2021
Yenilənmə tarixi:   26.01.2022
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:167444.39159703.73
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait41717.3831817.61
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları16835.7813586.60
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər02908.89
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər4655.004558.50
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər114221.16112616.33
1.5.1 a) istehlak kreditləri3921.877496.05
1.5.2 b) biznes kreditləri71454.0764017.29
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri38845.2241102.99
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat18783.5814626.81
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)95437.5897989.52
1.6 Əmlak və avadanlıqlar2868.745661.80
1.7 Qeyri-maddi aktivlər336.08304.60
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri045.09
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat192.30148.33
1.10 Digər aktivlər5786.142979.44
2Öhdəliklər:95700.8988556.13
2.1 Depozitlər50068.5244028.10
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri43656.3835575.37
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri6412.148452.72
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər44721.1343567.41
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri52.7383.43
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər858.51877.19
3Kapital:71743.5071147.60
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət20033.7119241.12
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1709.791906.48
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1449.271669.38
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar260.52237.10
4Cəmi öhdəliklər və kapital167444.39159703.73