Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   19.11.2019
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri:8409.59098.11
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər5784.176136.11
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri122.95248.88
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:451.16913.96
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri1947.951721.75
1.5 Digər faiz gəlirləri103.2877.4
2Faiz xərcləri:1839.712066.64
2.1 Depozitlər üzrə faizlər780.91993.23
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər1023.651073.41
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər35.150
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri00
3Xalis faiz gəliri(zərəri)6569.87031.46
4Qeyri-faiz gəlirləri:1242.441002.18
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri987.2824.55
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla226.91154.52
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər28.3323.11
5Qeyri-faiz xərcləri:3585.63386.21
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər1405.361446.91
5.2 Ümumi və inzibati xərclər318.65277.79
5.3 Amortizasiya xərcləri474.64450.18
5.4 Digər xərclər1386.941211.33
6(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)-1699.031972.82
7Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)5925.672674.62
8Mənfəət vergisi00
9Dövr üzrə xalis mənfəət5925.672674.62