Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri:11079.6312085.02
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər7773.038208.95
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri157.57308.43
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:539.541131.86
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri2469.612329.75
1.5 Digər faiz gəlirləri139.88106.03
2Faiz xərcləri:2270.392719.99
2.1 Depozitlər üzrə faizlər1035.771301.6
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər1339.631418.39
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər35.150
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri-140.160
3Xalis faiz gəliri(zərəri)8809.249365.03
4Qeyri-faiz gəlirləri:1808.981426.04
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri1377.151152.08
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla322.78252.96
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər109.0621
5Qeyri-faiz xərcləri:5196.595004.61
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər2058.632089.84
5.2 Ümumi və inzibati xərclər489.55426.13
5.3 Amortizasiya xərcləri624.52609.59
5.4 Digər xərclər2023.891879.05
6(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)-1292.22-692.78
7Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)6713.856479.23
8Mənfəət vergisi1357.081296.98
9Dövr üzrə xalis mənfəət5356.775182.25