Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2021
Yenilənmə tarixi:   22.10.2021
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri: 8771.85 8149.78
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər7747.116963.35
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri433.48138.79
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:3.80146.68
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri460.79799.80
1.5 Digər faiz gəlirləri126.68101.17
2Faiz xərcləri:1383.581487.69
2.1 Depozitlər üzrə faizlər396.95521.98
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər986.63963.71
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər02.00
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri00
3Xalis faiz gəliri(zərəri)7388.276662.09
4Qeyri-faiz gəlirləri:1527.161149.57
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri1117.64870.05
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla267.91245.06
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər141.6234.46
5Qeyri-faiz xərcləri:4066.443480.64
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər16781484.29
5.2 Ümumi və inzibati xərclər406.58374.31
5.3 Amortizasiya xərcləri443.74473.75
5.4 Digər xərclər1538.121148.29
6Əməliyyat mənfəəti (zərəri)48494331.02
7(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)7647.134135.45
8Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)-2798.13195.57
9Mənfəət vergisi00
10Dövr üzrə xalis mənfəət-2798.13195.57