Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2021
Yenilənmə tarixi:   26.01.2022
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri: 11716.35 10957.04
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər10377.389375.59
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri560.59255.47
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:3.80181.59
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri588.61991.76
1.5 Digər faiz gəlirləri185.96152.63
2Faiz xərcləri:1853.181945.81
2.1 Depozitlər üzrə faizlər527.49662.45
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər1325.691281.36
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər02.00
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri00
3Xalis faiz gəliri(zərəri)9863.169011.23
4Qeyri-faiz gəlirləri:2241.571515.40
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri1602.131147.53
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla386.88324.92
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər252.5642.95
5Qeyri-faiz xərcləri:5999.294977.06
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər2416.222163.43
5.2 Ümumi və inzibati xərclər608.20540.26
5.3 Amortizasiya xərcləri592.38642.12
5.4 Digər xərclər2382.481631.25
6Əməliyyat mənfəəti (zərəri)6105.445549.58
7(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)5090.243992.29
8Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)1015.201557.28
9Mənfəət vergisi222.61331.20
10Dövr üzrə xalis mənfəət792.591226.09