Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri:2709.422903.94
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər2230.941949.3
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri31.0242.56
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:81.14206.33
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri334.38679.25
1.5 Digər faiz gəlirləri31.9526.5
2Faiz xərcləri:549.43606.24
2.1 Depozitlər üzrə faizlər223.5260.48
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər323.93345.75
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər20
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri00
3Xalis faiz gəliri(zərəri)2159.992297.71
4Qeyri-faiz gəlirləri:391.06403.28
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri309.19328.88
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla76.7262.76
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər5.1511.65
5Qeyri-faiz xərcləri:1096.681059
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər511.08464.39
5.2 Ümumi və inzibati xərclər99.8393.03
5.3 Amortizasiya xərcləri154.57155.95
5.4 Digər xərclər331.2345.64
6(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)1309.21627.97
7Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)145.1814.01
8Mənfəət vergisi00
9Dövr üzrə xalis mənfəət145.1814.01