Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2020
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri:5408.855731.31
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər4570.353859.39
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri66.1182.47
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:122.69354.68
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri580.541375.16
1.5 Digər faiz gəlirləri69.1759.61
2Faiz xərcləri:1035.361246.73
2.1 Depozitlər üzrə faizlər401.68526.21
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər631.68695.71
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər224.81
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri00
3Xalis faiz gəliri(zərəri)4373.54484.58
4Qeyri-faiz gəlirləri:771.88801.34
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri578.84648.25
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla164.36131.27
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər28.6821.82
5Qeyri-faiz xərcləri:2319.762387.04
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər1007.47943.73
5.2 Ümumi və inzibati xərclər234.58206.32
5.3 Amortizasiya xərcləri305.34313.42
5.4 Digər xərclər772.37923.57
6(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)4403.62265.05
7Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)-15782633.82
8Mənfəət vergisi00
9Dövr üzrə xalis mənfəət-15782633.82