Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2020
Yenilənmə tarixi:   27.10.2020
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri:8149.788409.5
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər6963.355784.17
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri138.79122.95
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:146.68451.16
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri799.81947.48
1.5 Digər faiz gəlirləri101.17103.75
2Faiz xərcləri:1487.691839.71
2.1 Depozitlər üzrə faizlər521.98780.91
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər963.711023.65
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər235.15
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri00
3Xalis faiz gəliri(zərəri)6662.096569.8
4Qeyri-faiz gəlirləri:1149.561242.44
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri870.05987.2
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla245.05226.91
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər34.4628.33
5Qeyri-faiz xərcləri:3480.643585.6
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər1484.291405.36
5.2 Ümumi və inzibati xərclər374.31318.65
5.3 Amortizasiya xərcləri473.75474.64
5.4 Digər xərclər1148.281386.94
6(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)4135.45-1699.03
7Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)195.575925.67
8Mənfəət vergisi00
9Dövr üzrə xalis mənfəət195.575925.67