Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   27.01.2021
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri:10957.0411079.63
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər9375.597773.03
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri255.47157.57
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:181.59540
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri991.762469.15
1.5 Digər faiz gəlirləri152.63139.88
2Faiz xərcləri:1945.812410.55
2.1 Depozitlər üzrə faizlər662.451035.77
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər1281.361339.63
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər235.15
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri00
3Xalis faiz gəliri(zərəri)9011.238669.08
4Qeyri-faiz gəlirləri:1513.861808.99
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri1147.531363.54
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla324.92322.78
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər41.41122.67
5Qeyri-faiz xərcləri:4977.065197.28
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər2163.432058.63
5.2 Ümumi və inzibati xərclər540.26489.55
5.3 Amortizasiya xərcləri642.12624.52
5.4 Digər xərclər1631.252024.58
6(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)3992.29-1432.38
7Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)1555.746713.16
8Mənfəət vergisi331.21356.38
9Dövr üzrə xalis mənfəət1226.085356.77