Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2021
Yenilənmə tarixi:   22.04.2021
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri: 2,908.09 2,709.42
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər2517.442230.94
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri148.2331.02
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:3.8081.14
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri210.57334.38
1.5 Digər faiz gəlirləri28.0631.95
2Faiz xərcləri:447.09549.43
2.1 Depozitlər üzrə faizlər133.56223.50
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər313.53323.93
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər02.00
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri00
3Xalis faiz gəliri(zərəri)2460.992159.99
4Qeyri-faiz gəlirləri:410.40391.06
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri323.73309.19
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla84.2476.72
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər2.435.15
5Qeyri-faiz xərcləri:1167.041096.68
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər534.20511.08
5.2 Ümumi və inzibati xərclər188.8399.83
5.3 Amortizasiya xərcləri79.74154.57
5.4 Digər xərclər364.27331.20
6Əməliyyat mənfəəti (zərəri)1704.361454.37
7(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)1353.771309.20
8Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)350.59145.18
9Mənfəət vergisi00
10Dövr üzrə xalis mənfəət350.59145.18