Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2021
Yenilənmə tarixi:   27.07.2021
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri: 5807.42 5408.85
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər5091.764570.35
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri298.7866.11
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:3.80122.69
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri350.45580.54
1.5 Digər faiz gəlirləri62.6369.17
2Faiz xərcləri:914.061035.36
2.1 Depozitlər üzrə faizlər261.72401.68
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər652.34631.68
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər02.00
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri00
3Xalis faiz gəliri(zərəri)4893.364373.50
4Qeyri-faiz gəlirləri:916.62771.88
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri723.32578.84
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla184.10164.36
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər9.2028.68
5Qeyri-faiz xərcləri:2515.222319.76
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər1055.881007.47
5.2 Ümumi və inzibati xərclər275.03234.58
5.3 Amortizasiya xərcləri304.19305.34
5.4 Digər xərclər880.12772.37
6Əməliyyat mənfəəti (zərəri)3294.762825.62
7(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)7223.332825.62
8Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)-3928.57-1578.00
9Mənfəət vergisi00
10Dövr üzrə xalis mənfəət-3928.57-1578.00