Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2022
Yenilənmə tarixi:   25.04.2022
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri: 2965.53 2908.09
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər2559.642517.44
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri124.93148.23
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:03.80
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri230.48210.57
1.5 Digər faiz gəlirləri50.4828.06
2Faiz xərcləri:455.89447.09
2.1 Depozitlər üzrə faizlər128.77133.56
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər327.12313.53
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər00
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri00
3Xalis faiz gəliri(zərəri)2509.642460.99
4Qeyri-faiz gəlirləri:600.73410.40
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri423.89323.73
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla166.4184.24
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər10.442.43
5Qeyri-faiz xərcləri:1405.421167.04
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər762.85534.20
5.2 Ümumi və inzibati xərclər145.94188.83
5.3 Amortizasiya xərcləri141.4779.74
5.4 Digər xərclər355.16364.27
6Əməliyyat mənfəəti (zərəri)1704.961704.36
7(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)941.491353.77
8Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)763.47350.59
9Mənfəət vergisi00
10Dövr üzrə xalis mənfəət763.47350.59