Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2022
Yenilənmə tarixi:   21.10.2022
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri:9227.62 8771.85
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər7834.927747.11
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri374.58433.48
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:37.443.80
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri774.12460.79
1.5 Digər faiz gəlirləri206.56126.68
2Faiz xərcləri:1407.871383.58
2.1 Depozitlər üzrə faizlər301.16396.95
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər1096.96986.63
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər9.750
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri00
3Xalis faiz gəliri(zərəri)7819.757388.27
4Qeyri-faiz gəlirləri:2059.581527.16
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri1364.601117.64
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla614.95267.91
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər80.03141.62
5Qeyri-faiz xərcləri:4837.014066.44
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər2176.701678.00
5.2 Ümumi və inzibati xərclər494.24406.58
5.3 Amortizasiya xərcləri411.87443.74
5.4 Digər xərclər1754.201538.12
6Əməliyyat mənfəəti (zərəri)5042.324849.00
7(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)3951.657647.13
8Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)1090.67-2798.13
9Mənfəət vergisi00
10Dövr üzrə xalis mənfəət1090.67-2798.13