Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri:12752.23 11716.35
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər10593.5710377.38
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri470.47560.59
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:293.63.80
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri1072.86588.61
1.5 Digər faiz gəlirləri321.73185.96
2Faiz xərcləri:2183.031853.18
2.1 Depozitlər üzrə faizlər413.28527.49
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər1605.571325.69
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər164.180
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
2.6 Digər faiz xərcləri00
3Xalis faiz gəliri(zərəri)10569.209863.16
4Qeyri-faiz gəlirləri:2772.592236.28
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri1628.471602.13
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla775.32386.88
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
4.4 Digər gəlirlər368.80247.27
5Qeyri-faiz xərcləri:6931.545999.29
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər2918.912416.22
5.2 Ümumi və inzibati xərclər733.26608.20
5.3 Amortizasiya xərcləri540.11592.38
5.4 Digər xərclər2739.262382.48
6Əməliyyat mənfəəti (zərəri)6410.256100.15
7(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)4010.035090.24
8Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən gəlir (xərc), cəmi1.215.29
9Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)2401.431015.20
10Mənfəət vergisi586.09222.61
11Dövr üzrə xalis mənfəət1815.34792.59