Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2023
Yenilənmə tarixi:   26.04.2023
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri:3867.552965.53
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər2973.942559.64
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri141.82124.93
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:337.88-
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri234.58230.48
1.5 Digər faiz gəlirləri179.3350.48
2Faiz borcları üzrə yaradılmış məqsədli ehtiyatlar-153.69349.65
3Faiz xərcləri:796.6455.89
3.1 Depozitlər üzrə faizlər117.39128.77
3.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
3.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər413.54327.12
3.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər242.310
3.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
3.6 Digər faiz xərcləri23.350
4Xalis faiz gəliri(zərəri)3224.642159.99
5Qeyri-faiz gəlirləri:565.92600.73
5.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri465.51423.89
5.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla90.61166.41
5.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
5.4 Digər gəlirlər9.8010.44
6Qeyri-faiz xərcləri:1783.821405.42
6.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər880.25762.85
6.2 Ümumi və inzibati xərclər136.57145.94
6.3 Amortizasiya xərcləri128.66141.47
6.4 Digər xərclər638.35355.16
7Əməliyyat mənfəəti (zərəri)2006.751355.30
8(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)451.70591.84
9Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)1555.05763.47
10Mənfəət vergisi00
11Dövr üzrə xalis mənfəət1555.05763.47