Bank Avrasiya ASC

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2023
Yenilənmə tarixi:   24.07.2023
Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1Faiz gəlirləri:8013.415956.11
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər6198.585093.62
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri252.35249.76
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri:693.63-
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri476.10505.27
1.5 Digər faiz gəlirləri392.75107.46
2Faiz borcları üzrə yaradılmış məqsədli ehtiyatlar-142.34912.70
3Faiz xərcləri:1686.12870.87
3.1 Depozitlər üzrə faizlər234.96188.76
3.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri00
3.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər862.25682.11
3.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər545.720
3.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər00
3.6 Digər faiz xərcləri43.190
4Xalis faiz gəliri(zərəri)6469.634172.54
5Qeyri-faiz gəlirləri:1135.121373.93
5.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri939.93879.59
5.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla157.65424.62
5.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər00
5.4 Digər gəlirlər37.5469.72
6Qeyri-faiz xərcləri:3826.823113.69
6.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər1648.801476.74
6.2 Ümumi və inzibati xərclər251.41322.04
6.3 Amortizasiya xərcləri256.96279.57
6.4 Digər xərclər1669.651035.34
7Əməliyyat mənfəəti (zərəri)3777.932432.78
8(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)1505.252267.69
9Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)2272.68165.09
10Mənfəət vergisi00
11Dövr üzrə xalis mənfəət2272.68165.09