Bank Avrasiya ASC

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
Cari hesabat dövrü Əvvəlki hesabat dövrü
1Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti 5884.176841.43
1.1 Alınmış faizlər11223.112555.5
1.2 Ödənilmiş faizlər-2478.55-2724.09
1.3 Alınmış haqq və kommisiyalar1457.551152.08
1.4 Ödənilmiş haqq və kommisiyalar-1054.16-845.74
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir252.96252.96
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir00
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar-2058.63-2089.84
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər-489.55-426.13
1.9 Ümidsiz borclardan daxilolmalar1.180
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri00
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri-969.73-1033.31
2Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti-783.035731.6
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma2114.33-5873.11
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)12306.477649.69
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)-10244.54-13681.13
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)52.4158.33
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma-2897.3611604.71
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)-2166.137258.55
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma)00
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)-633.295457
2.2.4 Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma)-97.94-1110.84
3Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti5101.1412573.03
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi1357.081296.98
4Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri3744.0611276.05
5İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti3597.55-10724.8
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri-1967.93-130
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar0.270.91
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması 0-89.18
5.4 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar25.270
5.5 Alınmış dividendlər00
5.6 Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması5540.01-10576.53
5.7 Digər00
6İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti7341.61551.25
7Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti00
7.1 Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması 00
7.2 Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi 00
7.3 Subordinasiya borclarının əldə olunması00
7.4 Subordinasiya borclarının ödənilməsi00
7.5 Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar00
7.6 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)00
8Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri7341.61551.25
9Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri31871.6927478.14
10Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)7341.61551.25
11Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri2.2185.62
12Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri39215.531871.69