Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   19.11.2019
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər163160.98127788.17312483972.66152.15
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 28854.8910245.4614634.743834.89139.81
1.2 Qiymətli kağızlar 39214.1536780.792433.3600
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 77258.5663729.313476.9952.260
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 1076.9829.55247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 7476.937476.93000
1.7 Əsas vəsaitlər 3881.513881.51000
1.8 Digər aktivlər 5398.034844.62455.5685.5112.35
2Öhdəliklər96606.6960060.0532154.384284.62107.64
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 43070.5143070.51000
2.3 Müştərilərin depozitləri 50290.8215107.1331195.753882.66105.28
2.3.1 a) tələbli depozitlər 25218.955560.216079.843473.62105.28
2.3.2 b) müddətli depozitlər 25071.879546.9315115.91409.040
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 3245.371882.41958.63401.962.36
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) -1.740-1.3-0.450.02
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.050000.05
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM -1.740000