Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2021
Yenilənmə tarixi:   27.01.2022
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər165734.71123300.7938156.614030.91246.38
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 41617.8216130.3421231.414026.63229.44
1.2 Qiymətli kağızlar 16704.276002.8310701.4400
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 94323.0888457.155846.0119.920
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 4559.354312247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 00000
1.7 Əsas vəsaitlər 6173.16173.1000
1.8 Digər aktivlər 2357.092225.37130.4-15.6416.95
2Öhdəliklər95700.7859143.8232396.914013.14146.92
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 44466.1344466.13000
2.3 Müştərilərin depozitləri 50323.5214004.0732175.133997.42146.91
2.3.1 a) tələbli depozitlər 37211.7610342.9123167.383554.56146.91
2.3.2 b) müddətli depozitlər 13111.763661.159007.75442.860
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 911.14673.63221.7815.720.01
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 8.5208.46-0.150.06
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.060000.06
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 8.580000