Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.10.2021
Yenilənmə tarixi:   27.01.2022
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər155409.41120400.7731203.723671.62133.3
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 36825.9917305.9916704.652697.31118.05
1.2 Qiymətli kağızlar 10804.952545.488259.4700
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 97498.3290627.275888.91982.140
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 4804.854557.5247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 00000
1.7 Əsas vəsaitlər 2967.192967.19000
1.8 Digər aktivlər 2508.112397.35103.34-7.8315.25
2Öhdəliklər88966.3157872.3327340.853741.611.53
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 44003.344003.3000
2.3 Müştərilərin depozitləri 43981.4413179.4127057.233733.2911.52
2.3.1 a) tələbli depozitlər 29728.759097.0517327.43292.7811.52
2.3.2 b) müddətli depozitlər 14252.74082.369729.83440.510
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 981.57689.62283.628.310.01
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 5.8705.75-0.190.12
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.060000.06
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 5.930000