Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2021
Yenilənmə tarixi:   27.01.2022
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər151076.01120817.3826357.063763.25138.33
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 25548.5811342.9611249.612831.39124.63
1.2 Qiymətli kağızlar 11462.913240.468222.4600
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 103323.4696166.816332.59824.060
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 4834.954587.6247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 00000
1.7 Əsas vəsaitlər 3059.883059.88000
1.8 Digər aktivlər 2796.912419.67255.73107.813.7
2Öhdəliklər85763.3557106.1324790.723833.1933.32
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 43585.7643585.76000
2.3 Müştərilərin depozitləri 40350.7112074.524423.173821.1431.9
2.3.1 a) tələbli depozitlər 26070.22810914576.32335331.9
2.3.2 b) müddətli depozitlər 14280.493965.59846.85468.130
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 1826.881445.87367.5512.051.42
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 1.901.82-0.240.08
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.080000
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 0.080000