Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2022
Yenilənmə tarixi:   25.04.2022
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər174757.56122919.5348035.913739.4862.64
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 41474.4612128.1025545.263738.466264
1.2 Qiymətli kağızlar 23420.549359.1914061.3500
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 96188.9288189.877989.999.060
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 4559.354312.00247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 00000
1.7 Əsas vəsaitlər 6066.676066.67000
1.8 Digər aktivlər 3047.612863.70191.95-8.040
2Öhdəliklər104199.3957621.6742772.323760.6644.74
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 44176.5244176.52000
2.3 Müştərilərin depozitləri 59150.7912784.6442571.643749.7844.73
2.3.1 a) tələbli depozitlər 45641.729086.5533200.203310.2444.73
2.3.2 b) müddətli depozitlər 13509.073698.089371.45439.540
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 872.08660.52200.6810.880.01
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 7.1907.31-0.150.03
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM -0.0100-0.010
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 7.180000