Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2022
Yenilənmə tarixi:   15.07.2022
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər180910.25125195.9351762.393911.1640.77
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 50433.8316644.9629921.813827.9039.16
1.2 Qiymətli kağızlar 21953.167909.6514043.5100
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 92628.5185978.956648.890.670
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 4559.354312247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 00000
1.7 Əsas vəsaitlər 5936.965936.96000
1.8 Digər aktivlər 5398.444413.41900.8482.591.61
2Öhdəliklər110707.7059647.2047079.973964.7315.79
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 45989.4145989.41000
2.3 Müştərilərin depozitləri 61549.5611642.2146286.373605.2015.78
2.3.1 a) tələbli depozitlər 46766.579678.3233878.933193.5415.78
2.3.2 b) müddətli depozitlər 14782.991963.8912407.44411.660
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 3168.732232015.58793.60359.540.01
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 5.5505.52-0.180.03
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.010000.01
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 5.560000