Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2022
Yenilənmə tarixi:   21.10.2022
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər224411.62168472.4251525.804240.12173.28
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 64059.2529298.1530389.644199.66171.80
1.2 Qiymətli kağızlar 21928.547901.8614026.6900
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 103163.5496731.626431.690.240
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 4559.354312247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 2150021500000
1.7 Əsas vəsaitlər 5830.545830.54000
1.8 Digər aktivlər 3370.392898.26430.4440.211.48
2Öhdəliklər132588.9577858.2850285.024284.71160.94
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 66812.9566812.95000
2.3 Müştərilərin depozitləri 64686.8010487.3450005.894032.64160.93
2.3.1 a) tələbli depozitlər 49929.938559.1637566.573643.27160.93
2.3.2 b) müddətli depozitlər 14756.871928.1812439.32389.370
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 1089.20557.99279.13252.070.01
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 1.0601.05-0.160.01
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.010000.01
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 1.060000