Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   27.01.2023
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər224268.27161056.0457471.645593.30147.29
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 55830.119986.3740116.225581.26146.26
1.2 Qiymətli kağızlar 17952.227935.3610016.8600
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 109136.80103136.226796.574.010
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 4697.844442.84255.0000
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 2500025000000
1.7 Əsas vəsaitlər 3990.443990.44000
1.8 Digər aktivlər 6860.866564.81286.998.051.03
2Öhdəliklər150461.3592348.2652479.655497.38136.06
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 69292.6269037.62255.0000
2.3 Müştərilərin depozitləri 79699.3822189.0951901.685472.56136.05
2.3.1 a) tələbli depozitlər 64967.4819989.3339799.585042.52136.05
2.3.2 b) müddətli depozitlər 14731.902199.7612102.10430.040
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 1469.351121.55322.9724.820.01
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 706.910.080.01
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.010000.01
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 70000