Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2023
Yenilənmə tarixi:   26.04.2023
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər219898.05156316.8057534.226000.8246.20
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 50230.7409141.5135079.965966.0843.19
1.2 Qiymətli kağızlar 17925.667965.369960.3000
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 113839.68106995.256820.5923.840
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 4690.354435.35255.0000
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 2210017000510000
1.7 Əsas vəsaitlər 3946.403946.40000
1.8 Digər aktivlər 7165.216832.93318.3710.903.01
2Öhdəliklər144477.2984366.4654133.885958.7118.24
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 69247.1568992.15255.0000
2.3 Müştərilərin depozitləri 74072.35814386.8153715.825951.5018.23
2.3.1 a) tələbli depozitlər 59508.7612033.1741945.895511.4718.23
2.3.2 b) müddətli depozitlər 14563.602353.6411769.93440.030
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 1157.78987.50163.067.210.01
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 4.3104.290.010.01
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.030000.03
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 4.310000