Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər168739.16134295.3430750.993537.76155.08
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 32216.9113203.0315410.243462.19141.46
1.2 Qiymətli kağızlar 28613.4926180.132433.3600
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 96052.3983591.9212439.5720.890
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 965.89718.54247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 3275.643275.64000
1.7 Əsas vəsaitlər 3505.93505.9000
1.8 Digər aktivlər 4108.943820.18220.4754.6813.62
2Öhdəliklər100724.1267274.7529812.743546.9989.65
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 42548.1242548.12000
2.3 Müştərilərin depozitləri 57062.6323855.6129595.313523.0188.7
2.3.1 a) tələbli depozitlər 32000.7314483.7814314.623113.6288.7
2.3.2 b) müddətli depozitlər 25061.919371.8315280.69409.380
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 1113.37871.01217.4323.990.95
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 1.2701.21-0.230.05
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.040000.04
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 0.040000