Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2023
Yenilənmə tarixi:   25.07.2023
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər206272.72144415.9756693.255017.56145.94
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 44152.345890.5933121.114997.35143.29
1.2 Qiymətli kağızlar 17905.717765.6310140.0800
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 120052.07112287.407760.913.760
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 4687.504432.50255.0000
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 72002100510000
1.7 Əsas vəsaitlər 4005.634005.63000
1.8 Digər aktivlər 8269.487934.23316.1516.452.65
2Öhdəliklər130247.4069556.2455597.274974.89119
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 55144.6354889.63255.0000
2.3 Müştərilərin depozitləri 74004.2913741.5355176.234967.54118.99
2.3.1 a) tələbli depozitlər 59525.1711251.2043627.194527.79118.99
2.3.2 b) müddətli depozitlər 14479.122490.3311549.04439.750
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 1098.49925.09166.047.350.01
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 0.0700.050.010.01
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.030000.03
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 0.070000