Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər160283.37119804.1336881.493430.54167.21
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 34573.586858.2724290.223270.78154.31
1.2 Qiymətli kağızlar 19153.8916720.532433.3600
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 94107.1284344.19738.724.310
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 937.35690247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 3374.573374.57000
1.7 Əsas vəsaitlər 3390.573390.57000
1.8 Digər aktivlər 4746.34426.09171.86135.4512.9
2Öhdəliklər92123.1558076.730514.173469.462.88
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 43224.3843224.38000
2.3 Müştərilərin depozitləri 48051.1714206.1530314.563467.5862.87
2.3.1 a) tələbli depozitlər 24356.896713.3214511.353069.3562.87
2.3.2 b) müddətli depozitlər 23694.277492.8315803.21398.230
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 847.61646.16199.611.830.01
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 8.0807.97-0.280.11
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.050000
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 0.050000