Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.07.2020
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər159826.23120237.1535939.673518.65130.75
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 40040.2410534.6725987.583399.47118.51
1.2 Qiymətli kağızlar 16845.3714412.022433.3600
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 90407.583340.77046.3920.410
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 1696.951449.6247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 2183.072183.07000
1.7 Əsas vəsaitlər 3609.273609.27000
1.8 Digər aktivlər 5043.834707.8222598.7712.24
2Öhdəliklər93389.1958228.0831552.353544.7364.03
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 43130.5143130.51000
2.3 Müştərilərin depozitləri 49306.6214477.8431225.433539.3464.02
2.3.1 a) tələbli depozitlər 28229.899318.5715601.323245.9964.02
2.3.2 b) müddətli depozitlər 21076.735159.2715624.11293.350
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 952.07619.73326.935.40.01
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 5.4405.4-0.280.04
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.060000
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 0.060000