Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2020
Yenilənmə tarixi:   27.10.2020
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər152214.23118736.3430143.823232.3101.78
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 29439.717874.8518315.253154.1595.46
1.2 Qiymətli kağızlar 15314.610356.484958.1300
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 93384.7886955.916417.5211.350
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 3356.093108.74247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 1999.231999.23000
1.7 Əsas vəsaitlər 3456.233456.23000
1.8 Digər aktivlər 5263.594984.92205.5766.796.32
2Öhdəliklər84003.6354647.2726068.533257.0730.76
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 43347.4243347.42000
2.3 Müştərilərin depozitləri 39673.5710577.0425817.793247.9830.75
2.3.1 a) tələbli depozitlər 25266.885402.1716892.272941.6930.75
2.3.2 b) müddətli depozitlər 14406.695174.878925.53306.290
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 982.64722.81250.739.080.01
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 4.9204.86-0.120.05
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.050000
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 0.050000