Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   26.01.2021
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər157797.25124545.6129034.664048.86168.12
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 31737.9313596.9814040.343946.1154.51
1.2 Qiymətli kağızlar 13495.875201.248294.6400
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 96586.4290308.976269.058.390
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 4470.784223.43247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 2908.892908.89000
1.7 Əsas vəsaitlər 3352.483352.48000
1.8 Digər aktivlər 5244.884953.62183.2894.3813.61
2Öhdəliklər88556.1359089.6325344.724037.9983.78
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 42512.4142512.41000
2.3 Müştərilərin depozitləri 45083.115934.2125038.474026.7183.7
2.3.1 a) tələbli depozitlər 31412.2911400.1116214.53713.9883.7
2.3.2 b) müddətli depozitlər 13670.814534.18823.98312.730
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 960.62643.01306.2511.280.08
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 4.2604.24-0.060.02
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.10000
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 0.10000