Bank Avrasiya ASC

Valyuta riski

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2021
Yenilənmə tarixi:   22.04.2021
cəmi AZN ABŞ Dolları Avro Digər
11. Aktivlər156280.88122930.5629178.593981.26190.47
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 29563.6711489.8114532.333364.39177.15
1.2 Qiymətli kağızlar 16387.948105.038282.9100
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər 96209.6689735.435934.76539.470
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 5349.355102247.3500
1.5 Törəmə maliyyə alətləri 00000
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri 00000
1.7 Əsas vəsaitlər 3201.543201.54000
1.8 Digər aktivlər 5568.725296.75181.2477.413.32
2Öhdəliklər86689.1656813.1225725.584067.4383.04
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri 00000
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 43636.1343636.13000
2.3 Müştərilərin depozitləri 42139.1912555.2425458.14042.8283.03
2.3.1 a) tələbli depozitlər 27642.117990.3416074.53494.2483.03
2.3.2 b) müddətli depozitlər 14497.084564.99383.6548.580
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri 00000
2.5 Borc qiymətli kağızları 00000
2.6 Digər öhdəliklər 913.84621.74267.4824.610.01
faizlə
3Açıq valyuta mövqeyi əmsalı00000
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) 4.5504.52-0.210.04
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0.120000
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM 00000
3.4 Məcmu AVM 0.120000