“Bank Avrasiya” ASC-də Risklərin İdarə Edilməsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının “Banklarda korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi Qaydaları”na, “Risklərin idarə edilməsi üzrə Standartlar”ına, Kredit təşkilatlarında risklərin idarə edilməsinə dair Bazel Komitəsinin tövsiyyələrinə, Banklarda risklərin idarə edilməsi qaydalarına, Bankın Nizamnaməsinə, Strateji planına, mövcud qаnunvеriciliyə, Bankın “Risklərin idarə edilməsi siyasəti”nə, “Risklərin idarə edilməsi metodologiyasına və bu sahə üzrə daxili Qayda və Prosedurlarına uyğun həyata keçirilir. Risklərin idarə edilməsinin əsas prinsipləri bankın mənfəətlə işləməsini təmin etməkdən və kapitalının artırılmasından ibarətdir.

Risklərin idаrə еdilməsi prosesi bankın fəaliyyətinə xas olan risklərin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi, onlar barədə hesabatların hazırlanması, məqbul risk limitlərinin müəyyən edilməsi vasitəsi ilə onlara nəzarət edilməsi və risklərin azaldılmasıdır.

Risklərin İdarə edilməsi üzrə Siyasəti