Əməliyyatın növü   Valyuta
AZN USD EUR
Sənədlərin inkassoya qəbulu 0,2%
min 30
max 100
min 30
max 300
min 30
max 300
Ödənişə və ya təsdiqə sənədlərin çatdırılması 0,1%
min 10
max 100
min 10
max 300
min 10
max 300
Şərtlərin dəyişdirilməsi 10 10 10
Ödənişdən imtina və təsdiq olunmamış sənədlərin geri qaytarılması 30 30 30
Poçt xidmətləri (hər göndərilmiş paketə görə) 50 50 50

Qeyd: Müxbir bankın komissiya haqları əlavə tutulur.